ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα δεδομένα σας- Που απευθύνεστε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας;

1.1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η «Katrin Hotel &Bungalows, Eurohotel A.E.», που εδρεύει στην Σταλίδα Ηρακλείου Κρήτης T.K.70007 και εκπροσωπείται νόμιμα, με τηλεφωνικό κέντρο +30 28970 32137 και e-mail επικοινωνίας dpo@eurohotel-crete.gr(«η Εταιρεία»).

1.2. Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας ως άνω Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με e-mail επικοινωνίας το dpo@eurohotel-crete.gr. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων μπορείτε να απευθύνετε το σύνολο των αιτημάτων για άσκηση των κατωτέρω (υπό 3.1- 3.7.) δικαιωμάτων σας.

2. Γενικές αρχές που τηρεί η Εταιρεία σχετικά με την διαφανή πληροφόρηση

2.1. Κάθε πληροφορία που σας δίνουμε με το παρόν έγγραφο αλλά και κάθε πληροφορία που τυχόν μας ζητήσετε στο μέλλον σας παρέχεται δωρεάν υπό την επιφύλαξη το αίτημα να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή να είναι προδήλως αδικαιολόγητο (βλ. περισσότερα στο 2.3.)

2.2. Για κάθε ένα από τα ως άνω δικαιώματα που ασκείτε η Εταιρεία θα σας απαντήσει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος ή σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας, πολυπλοκότητας του αιτήματος ή του αριθμού των αιτημάτων, η Εταιρεία θα ανταποκριθεί το μέγιστο σε περίοδο συνολικά τριών (3) μηνών σχετικά είτε με την περαίωση της αίτησής σας ή την δικαιολογημένη άρνηση να εκτελέσει αυτό που ζητήσατε για νόμιμους λόγους που ρητώς προσδιορίζονται στον Γενικό Κανονισμό 679/2016.

2.3. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία κρίνει πως κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας ασκείται προδήλως αβάσιμα ή το αίτημα είναι υπερβολικό ή (πολύ περισσότερο) έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα δικαιούται αφενός να επιβάλει την επιβάρυνσή σας με κάποιο εύλογο τέλος στην παροχή περαιτέρω πληροφόρησης (η οποία είναι καταρχήν δωρεάν) και αφετέρου να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

2.4. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με τη ταυτότητά σας όταν υποβάλλετε αίτημα για την άσκηση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας πριν την διεκπεραίωση του αιτήματος.

2.5. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία καθυστερεί πέραν του δικαιολογημένου διαστήματος να ανταποκριθεί στην αίτηση σας καθώς και σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας ή η Εταιρεία δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις φύλαξης των δεδομένων σας δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. (Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, contact@dpa.gr, +30-210 6475600.

2.6. Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την (τυχόν) παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με την υποβολή σχετικού εγγράφου αιτήματός σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα dpo@eurohotel-crete.gr. ( βλ. 1.2.)

3. Ποια είναι τα Δικαιώματά σας σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μας διαθέσατε;

3.1. Δικαίωμα Ενημέρωσης Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε πληροφόρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λάβαμε από εσάς και διατηρούμε για κάποιο ή κάποιους σκοπούς όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω υπό Α έως Δ. Το παρόν κείμενο αποτελεί στο σύνολό του ένα εγχειρίδιο βασικής πληροφόρησης και κατανόησης της φιλοσοφίας του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επικαιροποίηση, εμβάθυνση και διευκρινήσεις σε αυτό το κείμενο μπορούν να σας δοθούν κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος για άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης. (βλ. πως στο 1.2)

3.2. Δικαίωμα Πρόσβασης Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας πρόσβαση στα στοιχεία σας τα οποία διατηρούμε και επιβεβαίωση σε σχέση με το αν τυγχάνουν επεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, το χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας τους, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων όταν αυτά δεν έχουν διατεθεί από εσάς τους ίδιους, την ύπαρξη ή μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και την σχετική μεθοδολογία, εγγυήσεις σχετικά με την πολιτική που ακολουθούμε όταν η διαβίβαση γίνεται σε τρίτες χώρες, αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας. (βλ. πως στο 1.2.)

3.3. Δικαίωμα Διόρθωσης Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας διόρθωση των δεδομένων σας σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο από αυτά για τα οποία έχουμε δικαίωμα επεξεργασίας έχει αλλάξει ή έχει εσφαλμένα καταχωρηθεί. (βλ. πως στο 1.2.)

3.4. Δικαίωμα Διαγραφής Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας πλήρη ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας στα οποία έχουμε δικαίωμα τήρησης και επεξεργασίας είτε επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή ανακαλείτε την συναίνεσή σας, είτε επειδή τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο. Η Εταιρεία μας, σε εύλογο χρόνο (όχι μεγαλύτερο του ενός μήνα και υπό προϋποθέσεις αν υπάρχει δυσκολία όχι μεγαλύτερο των τριών συνολικά μηνών) θα σας απαντήσει επιβεβαιώνοντας την ολική ή μερική διαγραφή αντίστοιχα των δεδομένων σας ή σχετικά με την αδυναμία διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων αν κάποιος νόμος ή η εκπλήρωση κάποιου καθήκοντος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, είτε το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης ή η άσκηση ή υποστήριξη κάποιας νομικής αξίωσης επιβάλλει τη διατήρησή τους. Στην περίπτωση αυτή έχετε αφενός μεν δυνατότητα καταγγελίας στην εποπτική αρχή, αφετέρου δε άσκησης δικαστικής προσφυγής. (βλ. πως στο 1.2.)

3.5. Δικαίωμα Περιορισμού Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ποσοτικά, χρονικά ή και αναφορικά με τον σκοπό επεξεργασίας τους και πιο συγκεκριμένα (α) είτε επειδή αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και για όσο χρόνο χρειαστεί η Εταιρεία για να επιβεβαιώσει την ακρίβειά τους, (β) είτε γιατί κρίνετε παράνομη την επεξεργασία αλλά αντί διαγραφής επιλέγετε περιορισμό (γ) είτε επειδή δεν είναι πλέον αναγκαία η χρήση τους από την Εταιρεία αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους καθώς η διατήρησή τους θα σας εξυπηρετήσει για κάποια δικαστική αξίωση, (δ) είτε στην περίπτωση κατά την οποία έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και μέχρι να επαληθευθεί αν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας ως Υποκειμένου έναντι των νομίμων λόγων επεξεργασίας της Εταιρείας. (βλ. πως στο 1.2.)

3.6. Δικαίωμα Φορητότητας Διατηρείτε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε διαθέσει σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε περαιτέρω χωρίς αντίρρηση, δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται στη βάση παροχής συναίνεσης. Στο πλαίσιο της άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να αιτηθείτε άμεσης διαβίβασης από την Εταιρεία στον τρίτο φορέα χωρίς τη δική σας μεσολάβηση. Το παρόν δικαίωμα ασκείται με την επιφύλαξη των περιορισμών του δικαιώματος διαγραφής (βλ. ανωτέρω υπό 3.4.) και η άσκησή του δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. (βλ. πως στο 1.2.) 3.7. Δικαίωμα Εναντίωσης 3.7.1. Διατηρείτε το δικαίωμα να εναντιώνεσθε στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και δη κατάρτισης προφίλ που σχετίζεται με αυτή την απευθείας εμπορική προώθηση. (βλ. πως στο 1.2.) 3.7.2. Δεν υφίσταται σχετικό δικαίωμα για την περίπτωση των Εργαζομένων/ Υποψηφίων Εργαζομένων και επισκεπτών των εγκαταστάσεων της εταιρείας καθώς αυτά τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται στο τμήμα Μarketing και δεν τυγχάνουν τέτοιας αντιμετώπισης.

4. Μπορεί τα δεδομένα σας να προωθηθούν και κάπου αλλού; Τα δεδομένα σας δεν προβλέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο διαβίβασης προς οιονδήποτε οργανισμό εκτός της Εταιρείας και (β) τις αρμόδιες φορολογικές αρχές στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συμμόρφωσής μας με την φορολογική νομοθεσία και στο μέτρο (και υπό την προϋπόθεση) που αυτό απαιτείται.

5. Εγγυήσεις Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Εταιρεία θα εξαντλήσει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προστασίας των Δεδομένων και θα κάνει την βέλτιστη, ελάχιστη και απολύτως αναγκαία μόνο χρήση και επεξεργασία των Δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει και αυστηρώς και αποκλειστικώς για τον σκοπό για τον οποίο μας τα έχετε διαθέσει. Ειδικές διατάξεις για τις επιμέρους κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων που συντρέχουν σωρευτικά με τις ανωτέρω γενικές διατάξεις της Πολιτικής

(Α) ΛΗΠΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α.1. Σκοπός: Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που δόθηκαν αποκλειστικά στο πλαίσιο της επικοινωνίας γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της ενημέρωσής σας για τα προϊόντα και τις δράσεις της Εταιρείας. Όλα τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το τμήμα marketing της Εταιρείας.

Α.2.. Νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας: Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας αποτελεί η συναίνεσή σας σε αυτήν προς εκπλήρωση των αντίστοιχων ως άνω σκοπών, κατ’ άρθρον 6 παρ. 1 στοιχείο α του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Α.3. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων: Για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού επεξεργασίας, ήτοι την ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις δράσεις μας θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα τριών (3) ετών. Μετά την παρέλευση τριών ετών από τον χρόνο λήψης της συγκατάθεσις σας τα σχετικά δεδομένα θα διαγράφονται εκτός εάν παρασχεθεί εκ νέου συναίνεση από μέρους σας υπό τους ανωτέρω όρους.

(Β) ΠΕΛΑΤΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ και ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΕΛΑΤΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Β.1. Σκοπός- Νομιμοποιητική Βάση:

(α) κατά το προσυμβατικό στάδιο και δη σε περίπτωση συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας ή απευθείας αποστολής email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας ή συμπλήρωσης έντυπης φόρμας, (οπότε μας παρέχετε ονοματεπώνυμο/ ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και τηλέφωνο ή/ και Διεύθυνση ή/και ιδιότητα ή/και προϊόντας μας που σας ενδιαφέρουν), σκοπός είναι η διερεύνηση της πιθανότητας συναλλαγής με την Εταιρεία και νομιμοποιητική βάση η εξυπηρέτηση του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας να επιδιώξει τους εμπορικούς της σκοπούς ανταποκρινόμενη στη ζητηθείσα επικοινωνία για τη διερεύνηση της πιθανότητας συναλλαγής μαζί σας.

(β) Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί συναλλαγή με την Εταιρεία τα Δεδομένα σας που μας έχετε παράσχει προσυμβατικά (καθώς και όσα θα μας παράσχετε στο πλαίσιο της συναλλαγής μας) θα τύχουν επεξεργασίας προς τον σκοπό της υλοποίησης της μεταξύ μας σύμβασης αλλά και της συμμόρφωσής μας με την φορολογική νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης καθώς και η συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία (αρθρ. 6 παρ.1β και 1γ του Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Β.2. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων: Θα διατηρήσουμε τα ανωτέρω υπό Β.1.

(α) δεδομένα για πέντε (5) έτη και έπειτα θα τα διαγράψουμε και τα ανωτέρω υπό Β.1.

(β) δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από την φορολογική νομοθεσία

Β.3. Ειδικά για τα προσωπικά δεδομένων των υποκειμένων που λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια εμπορικών εκθέσεων ισχύει η Πολιτική Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εταιρείας που έχει αναλάβει την υλοποίηση της κάθε έκθεσης και που καλούνται να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι.

(Γ) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γ.1. Σκοπός: Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που αφορούν τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας και το χρόνο παραμονής σας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της ασφάλειας και προστασίας τόσο των προσώπων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας (π.χ. εργαζόμενοι, επισκέπτες) όσο και του εν γένει εξοπλισμού της εταιρείας (ενδεικτικά κτιριακού, ηλεκτρονικού κτλ).

Γ.2. Νομιμοποιητική Βάση Επεξεργασίας: Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας αποτελεί η συναίνεσή σας σε αυτήν προς εκπλήρωση του προαναφερθέντος σκοπού, κατ’ άρθρον 6 παρ. 1 στοιχείο α του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Γ.3 Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων: Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασία που αφορά στην ασφάλεια και προστασία τόσο των προσώπων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας (π.χ. εργαζόμενοι, επισκέπτες) όσο και του εν γένει εξοπλισμού της εταιρείας (ενδεικτικά κτιριακού, ηλεκτρονικού κτλ) θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα των δέκα πέντε ημερών (15) ημερών. Μετά την παρέλευση δέκα πέντε 15) ημερών από τον χρόνο εισόδου σας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ο σχετικός φάκελος με το σύνολο των στοιχείων σας θα διαγράφεται.

(Δ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Οι προσωπικές πληροφορίες είναι πληροφορίες σχετικά με ένα αναγνωρίσιμο άτομο, όπως ορίζεται από τον ισχύοντα νόμο, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου κ.λπ. Δ.1. Πληροφορίες που ίσως συλλέγουμε:

Δ.1.1 Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και άλλους που αλληλεπιδρούν μαζί μας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: α) τις πληροφορίες που μας παρέχετε, και (β) τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων και (γ) τις πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές.

Δ.1.2 Μπορούμε να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε με πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων και με πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές.

Δ.1.3 Συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες με τους παρακάτω τρόπους: a) προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομά σας, οι ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ο αριθμός τηλεφώνου, η ημερομηνία γέννησής σας και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, όταν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας ή / και στην εφαρμογή μας για κινητά, συνδεθείτε στο Wi-Fi, συμμετάσχετε σε έναν από τους διαγωνισμούς μας , ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. b) συναλλαγές και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που καταχωρείτε, τις τιμές, και τον τρόπο πληρωμής και τις λεπτομέρειες πληρωμής. c) Πληροφορίες λογαριασμού, όπως το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασής σας (ή οτιδήποτε άλλο σας αναγνωρίζει) που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο ή για την αγορά ή τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. d) Πληροφορίες προφίλ, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων και υπηρεσιών που σας αρέσουν ή φορές που προτιμάτε να μας επισκεφθείτε. e) Άλλες προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να μας δώσετε όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας.

Δ.1.4 Συλλέγουμε πληροφορίες μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων: a) Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αυτοματοποιημένη τεχνολογία για τη συλλογή πληροφοριών από το σύστημα του υπολογιστή σας ή από την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τα εστιατόρια μας, χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο ή την τεχνολογία εντός εστιατορίου. Η αυτοματοποιημένη τεχνολογία μπορεί να περιλαμβάνει cookies, τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα και web beacons. Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και άλλες τεχνολογίες.

Δ.1.5 Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με: a) διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) b) λειτουργικό σύστημα υπολογιστή και κινητού τηλεφώνου και τύπο προγράμματος περιήγησης c) τον τύπο της κινητής συσκευής και τις ρυθμίσεις της d) μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής (UDID) ή αναγνωριστικό κινητού εξοπλισμού (MEID) για την κινητή συσκευή σας e) τους σειριακούς αριθμούς συσκευών και εξαρτημάτων f) αναγνωριστικά διαφήμισης (για παράδειγμα, IDFA και IFA) ή παρόμοια αναγνωριστικά g) τον ιστόποπο που σας παρέπεμψε στον ιστότοπο μας ή στην εφαρμογή h) ηλεκτρονική δραστηριότητα σε άλλους ιστότοπους, εφαρμογές ή κοινωνικά μέσα i) επικοινωνίες με εμάς ή σχετικά με εμάς στα κοινωνικά μέσα j) δραστηριότητα που σχετίζεται με τον τρόπο χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σας, όπως οι σελίδες που επισκέπτεστε στους ιστότοπούς μας ή στις εφαρμογές μας για κινητά Δ.1.6 Ο ιστότοπός μας μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία της κινητής σας συσκευής ή του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας την γεωγραφική θέση και τεχνολογία όπως GPS, Wi-Fi, Bluetooth ή γειτνίαση με πύργο κυψελών. Για τις περισσότερες κινητές συσκευές και συστήματα υπολογιστών, μπορείτε να αποσύρετε την άδειά σας για να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της συσκευής ή του προγράμματος περιήγησης ιστού. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δεν μπορούμε να συλλέξουμε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής συσκευής, τον κατασκευαστή της συσκευής ή τον πάροχο του προγράμματος περιήγησης ιστού. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά χωρίς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας. Αν θέλετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και οι οποίες θα μπορούσαν να εντοπίσουν την τοποθεσία σας, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση, ή τον αριθμό τηλεφώνου που εχουμε αναφέρει στα 1.1 και 1.2 . Δ.1.7 Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με: a) Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς από άλλες εταιρείες και οργανισμούς. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω των κοινωνικών μέσων.

Δ.2. Cookies a) Μπορεί να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση του Διαδικτύου χρησιμοποιώντας ένα αρχείο cookie το οποίο είναι αποθηκευμένο στο πρόγραμμα περιήγησης ή στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να παρέχουμε μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου. Λάβετε υπόψη ότι οι διαφημιζόμενοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies, για τα οποία δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies Δ.3. Χρήσεις που εφαρμόζονται από τις πληροφορίες Δ.3.1. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς με τους ακόλουθους τρόπους: a) Για να διασφαλίσετε ότι το περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας. b) Για να σας παρέχουμε τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που ζητήσατε και για εσωτερική διαχείριση πελατών και επιχειρηματικούς σκοπούς. c) Για να μπορείτε να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της Ιστοσελίδας μας, όταν επιλέγετε να το κάνετε. d) Να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. e) Αν συναινείτε να λάβετε υλικό μάρκετινγκ από εμάς, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να σας αποστείλουμε διαφημιστικό υλικό και άλλα υλικά σχετικά με τα ξενοδοχεία μας. Δ.3.2. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας ή να επιτρέψουμε σε επιλεγμένα τρίτα μέρη να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας για να σας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και εμείς μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά. Δεν αποκαλύπτουμε πληροφορίες σχετικά με αναγνωρίσιμα άτομα στους διαφημιζόμενούς μας, αλλά μπορούμε να τους παρέχουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους χρήστες μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς για να μας επιτρέψουν να συμμορφωνόμαστε με τις επιθυμίες των διαφημιστών μας προβάλλοντας τη διαφήμισή τους σε αυτό το κοινό-στόχο.

Δ.4. Αποθήκευση δεδομένων a) Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε προορισμό εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). b) Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Οποιεσδήποτε συναλλαγές πληρωμών θα κρυπτογραφηθούν. c) Σε περίπτωση που σας δώσαμε (ή όπου επιλέξατε) έναν κωδικό πρόσβασης που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα τμήματα του ιστότοπού μας, είστε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα αυτού του κωδικού πρόσβασης. Σας ζητάμε να μην μοιράζεστε έναν κωδικό πρόσβασης με κανέναν.

Δ.5. Ασφάλεια πληροφοριών a) Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον ιστότοπό μας. Οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Δ.6. Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες και κοινωνικά μέσα a) Ο ιστότοπός μας ενδέχεται από καιρό σε καιρό να περιέχει συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους των δικτύων συνεργατών μας και τους διαφημιζόμενους. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους. b) Μπορεί επίσης να έχουμε παρόχους άλλων εφαρμογών, εργαλείων, γραφικών στοιχείων και προσθηκών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, όπως τα κουμπιά "Like" του Facebook, τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες μεθόδους για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των λειτουργιών. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές.

Our Partners